La CUP demana a la Diputació de Girona que es convoqui urgentment la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat

La formació lamenta el silenci de la institució i denúncia la desatenció del Pla d’Igualtat en els darrers anys incomplint el previst a la llei d’igualtat. 

11/03/2021

Després que els mitjans i les xarxes es fessin ressò del vet de la institució al missatge de la diputada Laia Pèlach en el marc d’una campanya pel 8 de març, el grup de la CUP a la Diputació de Girona anima a analitzar a fons les pràctiques masclistes existents a la institució. 

Segons la formació, la Diputació de Girona fa anys que desatén les seves obligacions en matèria d’igualtat. Així, si bé el 15 de febrer del 2011 es va aprovar el Pla d’Igualtat, aquest estava previst per 4 anys i des d’aleshores s’ha fet ben poca cosa. Al ple de novembre del 2018, arran d’una proposta d’actualització de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona, el mateix diputat de RRHH Pere Maluquer, reconeixia que s’havia avançat poc. Aleshores la CUP ja va denunciar la poca feina feta i el diputat va demanar mirar endavant. Tal i com explicita el Pla d’Igualtat: “La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat de la Diputació de Girona ha de reunir-se amb caràcter semestral, com a mínim.”, el cert però, és que fa més de dos anys que la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat no s’ha convocat, ni tampoc s’ha fet cap actualització del Pla d’Igualtat, el qual teòricament quedava finalitzat el 2014. 

Les cupaires han volgut recordar que en el Pla d’Igualtat es constataven situacions de discriminació de gènere analitzades entre els anys 2009 i 2010 com: 

“La Diputació de Girona té un protocol per a la prevenció, la detecció i la resolució de situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe, que va ser aprovat pel Ple de maig de 2010. Malgrat l’existència d’aquest protocol, no s’han dut a terme accions d’informació i sensibilització, de manera que la major part de les persones de la Diputació en desconeixen l’existència i el procés a seguir quan concorrin situacions d’aquest tipus.”

“La masculinització en les imatges de les notícies en relació amb els càrrecs de responsabilitat pública és conseqüència de la segregació vertical dins de l’organització i no d’una mala pràctica per part de les oficines esmentades.”

“A l’altre extrem de l’escala retributiva —els oficis—, sí que s’observen diferències pel que fa a la consideració i retribució entre homes i dones. En aquesta categoria es valora i es remuneren més els oficis considerats masculins i ocupats per homes que els realitzats per dones, sense que consti la introducció de la perspectiva de gènere en la valoració dels llocs de treball.”

“La corporació no disposa d’una estratègia formalitzada, d’una organització ni de recursos definits institucionalment que assumeixin específicament la integració i el desenvolupament d’una comunicació no sexista en la imatge i en el llenguatge com a factors decisius en el procés de consolidació d’una cultura que integri efectivament com a valor la igualtat, la no-discriminació, la diversitat i la inclusió.”

“Els llocs de presa de decisió estan totalment masculinitzats. Tots els directors d’àrea són homes i, pel que fa al cos polític, està format per un 88,9 % d’homes mentre que només hi ha un 11,1 % de dones. Observem, doncs, que a mesura que s’ascendeix en l’escala de l’organització la tendència de segregació augmenta.”

La CUP apunta que algunes d’aquestes dades poden haver canviat, però considera que es mantenen les lògiques patriarcals que ja apuntava aquesta diagnosi del 2011. Així mateix, lamenta no disposar de cap informe de seguiment ni cap nova diagnosi que mostri la situació actual. 

Per tot això, la CUP demana que es convoqui la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat i es posi fil a l’agulla per revertir la discriminació de gènere i les pràctiques masclistes a la Diputació de Girona. La formació cupaire també demana la contractació urgent d’una auditoria externa que analitzi l’estat actual de la Diputació en matèria d’igualtat i detecti la possible existència de pràctiques masclistes a la institució. 

Per la formació cupaire, aquest ha de ser el pas previ per l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat per donar compliment a la Llei orgànica 7/2007 i als nous decrets 901/2020 i 902/2020 aprovats a finals d’any passat que concreten i marquen noves condicions per als Plans d’Igualtat.